Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Hoewel de Federatie Klokkenvrienden de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet die informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kan aan die informatie geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Federatie Klokkenvrienden (ook niet via een eigen netwerk).

De Federatie Klokkenvrienden site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Federatie Klokkenvrienden liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de Federatie Klokkenvrienden. De Federatie Klokkenvrienden is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Federatie Klokkenvrienden geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: webmaster@fed-klokkenvrienden.nl.